Aanpassing WML grote gevolgen bij toepassing cafetariaregeling

Per 1 juli 2017 verandert de wet minimumloon (WML) waardoor de uren die iemand meer werkt dan is overeengekomen (meeruren) minimaal conform het wettelijk minimumloon moeten worden uitbetaald. De cafetariaregeling zal dan vervallen, wat grote gevolgen gaat hebben voor zowel werknemers als werkgevers in de open teelten en glastuinbouw.

Het vervallen van de cafetariaregeling maakt het onaantrekkelijk voor seizoenmedewerkers om in Nederland te komen werken en zet daarmee Nederlandse werkgevers in vergelijking met werkgevers uit bijvoorbeeld Belgiƫ en Duitsland op grote achterstand, zeker nu er in Belgiƫ gesproken wordt over een verruiming van de 65-dagenregeling.

Werkgevers in de open teelten en glastuinbouw die op basis van cao-afspraken de regelingen seizoensarbeid en piekarbeid met de cafetariaregeling combineren, kunnen hier vanaf 1 juli 2017 geen gebruik meer van maken. De uitruil van belaste overuren die tegen minimumloon (WML) worden uitbetaald met de onbelaste verstrekking van de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers is dan niet meer mogelijk. Het loon dat uitbetaald wordt boven het wettelijk minimumloon mag nog wel worden uitgeruild.

Deze verandering in de wet minimumloon betekent dat buitenlandse seizoenmedewerkers bij overuren minder nette loon overhouden en dat werkgeverslasten omhoog gaan. In de uitzendbranche geldt een soortgelijke regeling. Dit betekent dat wanneer een uitzendbureau wordt ingehuurd de tuinder waarschijnlijk met een hoger tarief te maken krijgt.

Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen de brancheverenigingen, de Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de cafetariaregeling toch te behouden. In verband met de komende verkiezingen zullen ook een aantal kandidaat Tweede Kamerleden hierop aangesproken worden.

Cafetariaregeling
Buitenlandse werknemers, die tijdelijk in Nederland komen werken, kunnen de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren. De werknemer betaalt door deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. De hoogte van de extra kosten bepaalt hoeveel overuren kunnen worden uitgeruild zonder dat premies en sociale lasten worden afgedragen.