Glastuinbouw CAO update

Donderdag 16 juni sloten de onderhandelaars van LTO Glaskracht Nederland en Plantum met de werknemersorganisaties FNV en CNV de besprekingen over een nieuwe cao af met een eindbod. Beoogd is een cao met een looptijd van 3 jaar, die geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn.

Glastuinbouw+ regeling

De onderhandelaars kwamen onder andere een vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel overeen inclusief een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Zo kan nu op de zaterdag van 6.00 uur - 14.00 uur gedurende 5 uur toeslagvrij worden gewerkt. Ook is een aparte regeling geïntroduceerd voor bedrijven waar structureel op zondag wordt gewerkt, namelijk de Glastuinbouw+ regeling. Hierdoor is de zondagstoeslag gedurende 5 uur verlaagd van 100% naar 0% van het uurloon. Dit sluit aan bij de praktijk op deze bedrijven waar het werk op de zondag in de regel beperkt blijft tot de noodzakelijke oogstwerkzaamheden. De bijkomende werkzaamheden vinden dan de volgende dag plaats.

Loonsverhogingen

De cao heeft een looptijd van 3 jaar, van 2 juli 2015 t/m 30 juni 2018. Gedurende de looptijd worden de lonen 5% verhoogd:
op 1 augustus 2016 met 2,25%;
op 1 januari 2017 met 1,25%;
op 1 juli 2017 met 1,00%;
op 1 januari 2018 met 0,5%.

Contractonderbreking

Voor de cao Glastuinbouw en andere agrarische cao’s bereikten partijen onder regie van LTO Nederland eerder al in beginsel overeenstemming over een tussenpoos van 3 maanden in plaats van de wettelijke voorgeschreven tussenpoos van 6 maanden voor elkaar opvolgende (seizoen-)contracten. De afspraak kan nu in deze cao geëffectueerd worden.

Nieuwe CAO

We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Zodra er meer informatie beschikbaar komt of er een principe akkoord bereikt wordt zullen we u informeren over de concrete toepassingen voor uw organisatie. Indien u ondertussen vragen heeft staan we u uiteraard graag te woord.